Prinsjesdag 2021

20 september 2021 door Robert Akkerman

Over de auteur

Robert Akkerman

Engine developer / business analyst

Robert heeft ruime ervaring met vraagstukken op het gebied van pensioen, sociale zekerheid en verzekeringen. Deze kennis zet hij in voor de ontwikkeling van de producten van Figlo.

Prinsjesdag 2021, anders of toch hetzelfde?

Op Prinsjesdag publiceert het kabinet de Miljoenennota en de rijksbegroting. Hierin zijn ook wijzigingsvoorstellen in de fiscale wetgeving voor 2022 opgenomen. Dit betreft zowel grote als kleine wijzigingen. Vanwege de demissionaire status van het kabinet worden geen grote structurele wetswijzigingen verwacht. Hieronder worden enkele aandachtspunten genoemd.

Thuiswerkvergoeding in de werkkostenregeling
In 2020 en 2021 is vanwege COVID de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling tijdelijk verhoogd om thuiswerkvergoedingen makkelijker te maken. Voor 2022 wordt gezocht naar een structurele oplossing. Met het oog daarop stelt het kabinet voor om binnen de werkkostenregeling een gerichte vrijstelling te introduceren voor vergoedingen die verband houden met thuiswerken. Nu gaan dergelijke vergoedingen nog ten koste van de vrije ruimte in de werkkostenregeling. Een werkgever mag tot 2 euro per thuiswerkdag belastingvrij vergoeden.

Verzamelwet Hersteloperatie Toeslagen
Het kabinet heeft vanwege de toeslagenaffaire besloten tot diverse compensatieregelingen. Met dit wetsvoorstel worden deze nu ook in wetgeving vastgelegd.

Voorwaartse verliesverrekening in de Vennootschapsbelasting
Deze wet is al eerder aangenomen, maar gaat in per 1-1-2022. Voortaan zijn verliezen onbeperkt in tijd voorwaarts verrekenbaar maar niet meer in omvang. Bij een winst van meer 1 miljoen euro is het meerdere slechts te verrekenen tegen 50%.

Indexatie, maar niet voor de kinderbijslag
Normaal worden bedragen, zoals bijvoorbeeld uitkeringen en loongrenzen geïndexeerd. Dat gebeurt in januari 2022 echter niet voor de kinderbijslag. De grens voor de hoogste belastingschijf in Box 1 van de inkomstenbelasting, wordt geïndexeerd van 68.507 naar 69.398 euro.

NHG Voorwaarden en Normen 2022
Jaarlijks wijzigen de voorwaarden en normen van de NHG. Een deel van de wijzigingen is cijfermatig, zoals de financieringslastpercentages (woonquotes) en de kostengrens. De verandering met de meeste invloed is waarschijnlijk de desktoptaxatie. In de meeste gevallen is een desktoptaxatie dan voldoende om een financiering te krijgen.

Daarnaast mag een bestaande aflossingsvrije lening in beheer met NHG ongewijzigd worden voortgezet als de hypotheekrenteaftrek vervalt (sinds 1-7-2021).

In januari 2022 stijgt de kostengrens van 325.000 naar 355.000 euro. Tevens wordt de NHG-premie verlaagd van 0,7% naar 0,6%.

Wijzigingen en Figlo
Wijzigingen in fiscale en sociale wetgeving hebben invloed op de berekeningen en functionaliteit van de Figlo software. Figlo houdt het wetgevingstraject van relevante wetsvoorstellen nauwlettend in de gaten, zodat de wijzigingen per 1 januari beschikbaar komen in Figlo Start, Figlo Planning en Figlo Hypotheken. Via dit blog houden we u de komende maanden op de hoogte van de ontwikkelingen.