Prinsjesdag 2022

20 september 2022 door Mark Tinke

Over de auteur

Mark Tinke

Business Analyst

Mark werkt inmiddels alweer meer dan 15 jaar bij Figlo. Hij en zijn team zorgen dat de vele diverse rekenregels in de Figlo engine worden geplaatst. En dat de engine altijd volgens de laatste wet- en regelgeving up to date is.

Prinsjesdag 2022 - Miljardennota

Dinsdag 20 september 2022 is het prinsjesdag. Minister Kaag presenteert dan in de Tweede Kamer de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het Belastingplan met de plannen van het kabinet voor 2023. Als gevolg van de hoge inflatie kunnen we inmiddels beter spreken over Miljardennota.

Door de gestegen energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie (mede als gevolg van die hoge energieprijzen) is het kabinet van plan om de daling van de koopkracht van de Nederlanders te beperken. Daarnaast waren vanuit de voorjaarsnota al enkele plannen voor 2023 bekend, die in het belastingplan en andere wetten verder zullen worden aangescherpt.
 

Veel spaargeld, dan andere vermogensrendementsheffing

Naar aanleiding van het box-3 arrest zal voor 2023, 2024 en 2025 overgangswetgeving gaan gelden op basis van de forfaitaire spaarvariant. Hierbij wordt uitgegaan van de werkelijke samenstelling van het vermogen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen spaargeld, schulden en overige bezittingen en beleggingen. Per onderdeel wordt nog wel gerekend met een forfaitair rendement. De invoering van box 3 heffing op basis van werkelijk rendement is uitgesteld naar 2026.
Op de website van de belastingdienst is een rekenvoorbeeld van de forfaitaire spaarvariant aanwezig.
 

Verhuurd onroerend goed en de leegwaarderatio

In bepaalde gevallen mogen verhuurde woning in box 3 worden gewaardeerd tegen een lagere waarde op basis van de leegwaarderatio. Eerder was het plan deze volledig af te schaffen, maar het ziet er nu naar uit dat de leegwaarderatio blijft bestaan, maar dat de percentages worden aangepast (zodat een hogere waarde belast zal worden).
 

Overdrachtsbelasting voor aankoop verhuurd onroerend goed omhoog

De overdrachtsbelasting voor onroerend goed, niet zijnde eigen-woningen wordt verhoogd van 8% naar 10,1%. Bespaar dus 2,1 % door dit jaar nog een beleggingspand te kopen.
 

Afschaffing oudedagsreserve

Met ingang van 1 januari 2023 kunnen ondernemers niet meer fiscale gefaciliteerd een oudedagsreserve opbouwen in de FOR. Afgezien van het feit dat dit vaak alleen een fiscale voorziening was en een manier om de winst voor belastingen te verlagen, zullen ondernemers op een andere manier pensioen moeten opbouwen.
 

Versnelde verlaging zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek werd al jaarlijks verlaagd, maar vanaf 2023 wordt deze versneld afgebouwd naar uiteindelijk € 900 in 2027. Hierdoor betalen zelfstandig ondernemers komende jaren meer belasting. (In de voorjaarsnota was er nog sprake van een afbouw tot € 1.200 in 2030).
 

Afschaffing middelingsregeling

De middelingsregeling wordt per 2023 afgeschaft. Middeling heeft betrekking op een periode van 3 jaar, waardoor het laatste tijdvak van 2022 tot en met 2024 loopt waarin middeling mogelijk is. Middeling is een regeling waarbij u bij sterk wisselend belastbaar inkomen over een middelingstijdvak van 3 jaar de inkomstenbelasting in box 1 kunt berekenen alsof alle drie de jaren het gemiddelde belastbaar inkomen van toepassing was. Hierdoor worden pieken voor de progressieve heffing voorkomen. Als de belasting die u betaalt bij een gemiddeld belastbaar inkomen lager is dan u daadwerkelijk heeft betaald, krijgt u geld terug van de belastingdienst.
 

Afbouw algemene heffingskorting met verzamelinkomen

Door deze maatregel gaat, naast het box 1-inkomen, ook het inkomen uit box 2 en 3 meetellen voor de afbouw van de algemene heffingskorting.
 

Verhoging arbeidskorting

Deze heffingskorting zal in 2023 worden verhoogd om werkenden te compenseren.
 

Box 2

Voor het belasten van inkomen uit aanmerkelijk belang worden vanaf 2024 twee schijven in box 2 geïntroduceerd met een basistarief van 26% voor de eerste € 67.000 aan inkomsten per persoon en een tarief van 29,5 % voor het meerdere.
 

MKB-grens vennootschapsbelasting

De schijfgrens wordt verlaagd van € 395.000 naar € 200.000 vanaf 2023. Hierdoor gaan BV’s eerder het hogere vennootschapsbelastingtarief van 25,8% betalen in plaats van 15% (huidig). Dit lage tarief zou ook nog wel eens naar 19% kunnen gaan.
Heeft u klanten met een BV, dan kan het interessant zijn om te onderzoeken of bepaalde resultaten al dit jaar gehaald kunnen worden, om zo nog te profiteren van de hogere schijfgrens en het lagere MKB-tarief.
 

Extra Box 2 heffing door excessief geld lenen bij de BV

Een DGA zal worden belast in box 2 wanneer meer dan € 700.000 wordt geleend van zijn BV. In een eerder wetsvoorstel was deze grens voor leningen bij de BV € 500.000. DGA’s die meer geld lenen dan de grens van € 700.000 gaan belast worden voor een fictief regulier voordeel in box 2.
 

Inflatie

Waar de afgelopen jaren de inflatie gemiddeld 1,6% was, zijn de prijzen van consumentengoederen en -diensten in augustus dit jaar 12% hoger dan het jaar ervoor. Inflatie heeft invloed op de koopkracht van consumenten, nu en in de toekomst. In Figlo Start en Planning maakt u de ontwikkeling van de koopkracht als gevolg van inflatie inzichtelijk door een inflatiepercentage in te stellen op de Cliënt kaart. De resultaten van het plan kunnen vervolgens in nominale of reële waarden worden getoond. In een plan zou u inzichtelijk kunnen maken wat de effecten van een hogere inflatie zijn.

Figlo volgt het wetgevingsproces rondom het belastingplan en andere relevante wet- en regelgeving op de voet. De nieuwe wetgeving wordt nauwkeurig doorgevoerd in de rekenregels en cijfers van de Figlo Engine en deze worden uitgebreid getest, zodat u vanaf 1 januari 2023 weer kunt adviseren op grond van de nieuwe fiscale en sociale wetgeving.